Announcements

Thông báo điểm môn CAL

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm môn CAL
by Phương Hoàng Việt - Wednesday, 27 January 2021, 4:35 PM
 

Thông báo điểm môn CAL

Sinh viên thắc mắc về điểm nộp đơn phúc tra tại VPK. Deadline đến 16:00 ngày thứ 6, 29/01/2021.