Announcements

Thông báo điểm môn EBU

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm môn EBU
by Phương Hoàng Việt - Wednesday, 27 January 2021, 4:36 PM
 

Thông báo điểm môn EBU

Sinh viên thắc mắc về điểm liên hệ với thầy Tuấn qua email: minhtuan_fit@hanu.edu.vn