Announcements

Thông báo điểm môn SE1

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm môn SE1
by Phương Hoàng Việt - Thursday, 28 January 2021, 9:35 AM
 

Thông báo điểm môn SE1

Sinh viên thắc mắc về điểm nộp đơn phúc tra tại VPK. Deadline đến 16:00 ngày thứ 2, 01/02/2021.