Announcements

Thông báo điểm môn ATI

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm môn ATI
by Phương Hoàng Việt - Thursday, 28 January 2021, 4:44 PM
 

Thông báo điểm môn ATI

Sinh viên có thắc mắc về điểm liên hệ với thầy Thắng qua email: nxthang@hanu.edu.vn. Deadline thứ 2, 01/02/2021