Announcements

Thông báo điểm môn MUL

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm môn MUL
by Phương Hoàng Việt - Friday, 29 January 2021, 3:24 PM
 

Thông báo điểm môn MUL

Sinh viên có thắc mắc về điểm liên hệ với thầy Huy Anh qua email: anhnh_fit@hanu.edu.vn . Deadline thứ 2, 01/02/2021