Announcements

Thông báo điểm môn CGR

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm môn CGR
by Phương Hoàng Việt - Friday, 29 January 2021, 3:25 PM
 

Thông báo điểm môn CGR

Sinh viên có thắc mắc về điểm liên hệ với cô Linh qua email: linhthuy@hanu.edu.vn . Deadline thứ 2, 01/02/2021