Announcements

Thông báo điểm môn AIN

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm môn AIN
by Phương Hoàng Việt - Monday, 1 February 2021, 1:51 PM
 

Thông báo điểm môn AIN

Sinh viên thắc mắc về điểm gửi đơn phúc tra qua email: phuonghv@hanu.edu.vn. Deadline đến 16:00 ngày thứ 4, 03/02/2021.