Announcements

Thông báo điểm môn SAD

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm môn SAD
by Phương Hoàng Việt - Monday, 1 February 2021, 3:59 PM
 

Thông báo điểm môn SAD

Sinh viên có thắc mắc về điểm liên hệ với thầy Ngọc qua email: ngoctb@hanu.edu.vn . Deadline thứ 4, 03/02/2021