Announcements

Thông báo điểm môn SS1

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm môn SS1
by Phương Hoàng Việt - Monday, 1 February 2021, 2:31 PM
 

Thông báo điểm môn SS1

Sinh viên có thắc mắc về điểm liên hệ với giảng viên dạy lớp mình qua email. Deadline thứ 4, 03/02/2021