Announcements

Thông báo v/v đăng ký bổ sung học phần Thực tập tốt nghiệp

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo v/v đăng ký bổ sung học phần Thực tập tốt nghiệp
by Phương Hoàng Việt - Thursday, 4 February 2021, 3:48 PM
 

Thông báo v/v đăng ký bổ sung học phần Thực tập tốt nghiệp

Đề nghị những sinh viên K17 chưa đăng ký môn Thực tập tốt nghiệp trên hệ thống(Note trong file đính kèm) lên VPK để đăng ký bổ sung vào ngày 22/02/2021.