Announcements

Thông báo về việc đăng ký học cùng lúc hai chương trình năm học 2015 - 2016

 
 
Picture of Admin User
Thông báo về việc đăng ký học cùng lúc hai chương trình năm học 2015 - 2016
by Admin User - Tuesday, 27 October 2015, 11:23 AM
 

Căn cứ Quyết định số 1126/QĐ-ĐHHN ngày 14 tháng 8 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về việc ban hành Quy định về việc học cùng lúc hai chương trình đối vơi sinh viên hệ chính quy, từ năm học 2013-2014 trở đi và Khung thời gian năm học 2015-2016, phòng Đào tạo kính đề nghị các khoa giảng dạy khối chính quy phối hợp để triên khai việc cho sinh viên đăng ký học cùng lúc hai chương trình, năm học 2015-2016.

Thời hạn đăng ký: Từ ngày 01 tháng 09 đến ngày 10 tháng 9 năm 2015.

Phương thức đăng ký: Trực tuyến.

Quy trình đăng ký: Theo Quy định về việc học cùng lúc hai chương trình ban hành kèm theo Quyết định 1126/QĐ-ĐHHN. Xem quy định tại đây.