Announcements

Thông báo thay đổi phòng học học lại môn PPL (Redo 3 + 4)

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo thay đổi phòng học học lại môn PPL (Redo 3 + 4)
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 1 March 2016, 4:07 PM
 

Từ ngày 07/3/2016, các lớp Redo PPL 3, 4 chuyển phòng học như file đính kèm.