Announcements

Thông báo v/v kí bổ sung sổ theo dõi giảng dạy và học tập

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v kí bổ sung sổ theo dõi giảng dạy và học tập
by Thu Huyền Trịnh Thị - Thursday, 3 March 2016, 10:40 AM
 

Đề nghị lớp trưởng các lớp 1-5C14, 1C12, 7C12, 5C13 khẩn trương kí bổ sung sổ theo dõi giảng dạy và học tập tại VPK theo quy định của nhà trường.

Thời hạn: 03/2 - 04/2/2016.