Announcements

Thông báo lịch thi các lớp học lại IPG, JAVA, DBS, DSA, SS2

 
 
Picture of Admin User
Thông báo lịch thi các lớp học lại IPG, JAVA, DBS, DSA, SS2
by Admin User - Monday, 4 April 2016, 12:41 PM
 
Sinh viên các lớp học lại môn IPG + JAVA, DSA + DBS + SS2 của thầy Thắng xem yêu cầu về bài thi Final Exam tại website của môn học:


IPG + JAVA: http://fit.hanu.vn/course/view.php?id=45

DSA + DBS + SS2: http://fit.hanu.vn/course/view.php?id=50

Mỗi sinh viên phải thực hiện project theo yêu cầu và nộp bài trên website. Deadline nộp bài là 01/05/2016.