Announcements

Thời khóa biểu học kì 1, năm học 2016-2017 (20/9/2016)

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thời khóa biểu học kì 1, năm học 2016-2017 (20/9/2016)
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 20 September 2016, 3:39 PM
 

Cập nhật lecture 12345C14 - NSE bắt đầu từ tuần này 24.9.2016

Cập nhật 5C15 - PCP, 123456C15 - MAT207 

Cập nhật 56C15 - MAT201


Thời khóa biểu học kì 1, năm học 2016-2017

Lưu ý: C13, C14 học từ ngày 15/8/2016

            C15 học từ ngày 12/9/2016