Announcements

Thông báo v/v tổ chức Orientation dành cho sinh viên C15

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v tổ chức Orientation dành cho sinh viên C15
by Thu Huyền Trịnh Thị - Thursday, 8 September 2016, 3:52 PM
 

Thông báo v/v tổ chức Orientation nhằm giới thiệu và hướng dẫn các thông tin liên quan đến quá trình học tập tại khoa dành cho sinh viên C15 như sau:
- Thời gian: 7h30 sáng thứ 2 (ngày 12/9/2016)
- Địa điểm: phòng 802 nhà C
- Thành phần: Ban CN khoa, trợ lý giáo vụ, trợ lý hành chính, trợ lý khoa học, đại diện Đoàn thanh niên, các trưởng bộ môn chuyên ngành và toàn bộ SV C15.
Chương trình của buổi orientation: 
- Giới thiệu chung về khoa và các bộ môn
- Giới thiệu về hoạt động đào tạo của khoa (T. Ngọc)
- Hướng dẫn sử dụng FIT Portal và các thông tin liên quan
- Giới thiệu về hoạt động nghiên cứu khoa học 
- Giới thiệu về đoàn thanh niên, hội sinh viên (đại diện Đoàn TN, hội SV)