Announcements

Thông báo v/v nhận Chứng chỉ giáo dục quốc phòng

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v nhận Chứng chỉ giáo dục quốc phòng
by Thu Huyền Trịnh Thị - Thursday, 15 September 2016, 2:35 PM
 

Đề nghị lớp trưởng/lớp phó các lớp C14 nhận Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng cho lớp mình tại VPK K.CNTT (210C) từ ngày 15/9 - 16/9/2016.