Announcements

Thông báo về việc lập danh sách lớp khóa 2015

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo về việc lập danh sách lớp khóa 2015
by Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 16 September 2016, 8:35 AM
 

Đề nghị lớp trưởng các lớp C15 lập danh sách lớp mình theo mẫu đính kèm và gửi về địa chỉ: huyenfit@hanu.edu.vn trước thứ 2, ngày 19/9/2016. Khoa CNTT yêu cầu lớp trưởng các lớp thực hiện nghiêm túc thông báo này.