Announcements

Thông báo v/v chuyển phòng học môn NSE C14 (thứ 7, 05/11/2016)

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v chuyển phòng học môn NSE C14 (thứ 7, 05/11/2016)
by Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 24 October 2016, 3:01 PM
 

Thông báo v/v chuyển phòng học môn NSE C14 thứ 7, 05/11/2016: do nhà trường cần sử dụng P.712C vào mục đích đột xuất nên SV C14 học môn NSE chuyển sang học tạm tại P.802C, các buổi sau học bình thường tại P.712C.