Graduation procedures

1 Graduation plan for academic year 2015 - 2016

Năm học 2015 - 2016 khoa CNTT tổ chức xét tốt nghiệp cho các sinh viên hệ chính quy khóa 2012 và sinh viên các khóa trước đã đủ điều kiện tốt nghiệp. Các đợt xét tốt nghiệp như sau:

  • Tháng 12/2015: Xét tốt nghiệp đợt 2 cho sinh viên hệ chính quy khóa 2011 và các khóa trước.
  • Tháng 6/2016: Xét tốt nghiệp đợt 1 cho sinh viên hệ chính quy khóa 2012 và các khóa trước