Timetable & Exam Schedule

Fall 2017 Timetable (updated 8/8/2017)

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Fall 2017 Timetable (updated 8/8/2017)
by Phương Hoàng Việt - Monday, 14 August 2017, 1:31 PM
 

  • Version 1.1 
  • Version 1.2 (8/8/2017): Cập nhật phòng học
  • Version 1.3 (14/8/2017): Đổi phòng học EBZ, AIW, PCP