Announcements

Thông báo về việc nộp báo cáo thực tập.

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo về việc nộp báo cáo thực tập.
by Phương Hoàng Việt - Wednesday, 9 May 2018, 1:44 PM
 

Sinh viên làm báo cáo thực tập theo mẫu đính kèm và nộp về VPK, deadline cho đến hết ngày 18/5/2018. 2 files đính kèm bao gồm mẫu báo cáo và đánh giá của đơn vị thực tập.
Ngoài ra sinh viên nộp kèm bản mềm hoặc bản cứng tài liệu về công việc đã làm trong quá trình thực tập(chương trình, phụ lục, sản phẩm...) để phục vụ cho việc phỏng vấn khi chấm báo cáo thực tập.