Announcements

Thông báo điểm lớp học lại ISD

 
 
Hình của Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm lớp học lại ISD
Bởi Phương Hoàng Việt - Friday, 25 May 2018, 9:35 AM
 
Dạng thức thi lại: Thi viết
Thời gian thi: 12h30 ngày thứ 4 30/05/2018.
Phòng thi sẽ được thông báo sau.