Announcements

Thông báo điểm lớp học lại HCI

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm lớp học lại HCI
by Phương Hoàng Việt - Friday, 25 May 2018, 9:36 AM
 

Dạng thức thi lại: Thi viết
Thời gian thi: 14h ngày thứ 4 30/05/2018.
Phòng thi sẽ được thông báo sau.