Announcements

Thông báo điểm báo cáo thực tập khóa K14

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm báo cáo thực tập khóa K14
by Phương Hoàng Việt - Thursday, 31 May 2018, 3:15 PM
 

Thông báo điểm báo cáo thực tập khóa K14

Các sinh viên note chưa nộp báo cáo thực tập khẩn trưởng nộp bổ sung. Hạn cuối là 11h ngày thứ 2 04/06/2018.