Announcements

Thông báo danh sách chia phòng môn PPL K16

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách chia phòng môn PPL K16
by Phương Hoàng Việt - Monday, 4 June 2018, 8:47 AM
 

Thông báo danh sách chia phòng môn PPL K16

Danh sách chia phòng trong file đính kèm. Cả 3 phòng thi đều thi từ 13h00