Timetable & Exam Schedule

Fall 2018 Timetable (updated 11/09/2018)

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Fall 2018 Timetable (updated 11/09/2018)
by Phương Hoàng Việt - Tuesday, 11 September 2018, 2:59 PM
 

Ver 1.1: Những phòng note vàng sẽ thay đổi vào đầu tháng 9

Ver 1.2: Đổi phòng học Tut