Announcements

Hướng dẫn đăng ký môn học chuyên ngành cho K17 học kỳ 1 năm học 2019-2020

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Hướng dẫn đăng ký môn học chuyên ngành cho K17 học kỳ 1 năm học 2019-2020
by Phương Hoàng Việt - Monday, 22 July 2019, 7:52 PM
 

Học kỳ 1 năm học 2019-2020 Khoa sẽ mở đăng ký 10 môn học dành cho K17 bao gồm:

  • Các môn bắt buộc áp dụng cho toàn khóa
- SAD: Phân tích thiết kế hệ thống
- DBS: Hệ thống cơ sở dữ liệu
- SS1: Chuyên đề 1
  • Các môn tự chọn áp dụng cho toàn khóa
- CGR: Đồ họa máy tính
- AIN: Trí tuệ nhân tạo
  • Các môn thuộc 3 định hướng
- MUL: Đa phương tiện
- EBU: Kinh doanh điện tử
- SE1: Công nghệ phần mềm 1
- WPR: Lập trình Web
- NAD: Quản trị mạng
- NPR: Lập trình mạng

Theo đó sinh viên trước khi đăng ký môn học nghiên cứu tài liệu về 3 định hướng để chọn đúng những môn học thuộc định hướng muốn học.

  • Định hướng Hệ thống thông tin
Chọn 3 môn bắt buộc + ít nhất 1 môn tự chọn + 2 môn MUL và EBU
  • Định hướng Công nghệ phần mềm
Chọn 3 môn bắt buộc + ít nhất 1 môn tự chọn + 2 môn SE1 và WPR
  • Định hướng Mạng máy tính và truyền thông
Chọn 3 môn bắt buộc + ít nhất 1 môn tự chọn + 2 môn NAD và NPR
Ngoài những môn thuộc định hướng đã chọn, sinh viên có thể chọn học thêm những môn thuộc các định hướng còn lại nếu có hứng thú với môn học.