Announcements

Thông báo danh sách chia phòng thi hết môn SEG lớp học lại, học kì 1, 2019-2020)

 
 
Hình của Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo danh sách chia phòng thi hết môn SEG lớp học lại, học kì 1, 2019-2020)
Bởi Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 13 December 2019, 1:12 PM
 

Thông báo danh sách chia phòng thi hết môn SEG lớp học lại, học kì 1, 2019-2020) (xem file đính kèm).
Lưu ý: SV thi đúng tại phòng thi đã được chia (708C, 712C)