Announcements

Thông báo nhận lịch Tết 2020

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo nhận lịch Tết 2020
by Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 30 December 2019, 7:27 AM
 

Thông báo nhận lịch Tết 2020:
Đề nghị mỗi lớp cử 4 SV qua VPK (210C) nhận lịch Tết 2020 cho SV lớp mình.
Thời gian: 8h-11h, 14h-16h các ngày từ thứ Hai, 30/12/2019 đến thứ Sáu, ngày 03/01/2020.