Announcements

Danh sách chia ca thi môn CAL K18 + Redo

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Danh sách chia ca thi môn CAL K18 + Redo
by Phương Hoàng Việt - Friday, 10 January 2020, 3:04 PM
 

Danh sách chia ca thi môn CAL K18 + Redo

Thời gian: 13/01/2019

  • Ca 1: 8h00 - 9h30
  • Ca 2: 9h40 - 11h10
Phòng thi: 612C, 712C. Sinh viên xem danh sách chi tiết ở file đính kèm.