Announcements

Thông báo danh sách chia ca môn PR1 K18 + Redo

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách chia ca môn PR1 K18 + Redo
by Phương Hoàng Việt - Tuesday, 14 January 2020, 2:25 PM
 

Thông báo danh sách chia ca môn PR1 K18 + Redo

Thời gian: ngày 15/01/2020

  • Ca 1: 8h00 - 9h30
  • Ca 2: 9h35 - 11h05
Phòng thi: 302E, 305E - Danh sách chi tiết sinh viên xem ở file đính kèm.