Research & Development

Kỷ yếu khoa học sinh viên 2020

 
 
Picture of Nguyệt Đinh Thị Minh
Kỷ yếu khoa học sinh viên 2020
by Nguyệt Đinh Thị Minh - Friday, 3 July 2020, 10:31 PM
 

Gửi các em sinh viên

Dưới đây là toàn văn kỷ yếu hội thảo khoa học sinh viên 2020 https://drive.google.com/file/d/1IYDmDvY5wTCSTGIJ40fyxVCekW32o90-/view?usp=drivesdk

Ngoài ra các em có thể xem bản in kỷ yếu trên thư viện

Thân mến