Course Mark Collection

Bảng điểm các môn học


Diễn đànNgười khởi tạoPhúc đápBài viết gần đây nhất
Thông báo điểm thi hết môn DSAlớp học lại Spring 2020 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 26 Jun 2020, 1:39 PM
Thông báo điểm thi hết môn ISD lớp học lại Fall 2019 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 28 Nov 2019, 7:01 AM
Thông báo điểm thi lần 1 lớp học lại CAL & ALG Fall 2018 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 18 Feb 2019, 2:37 PM
[Fall 2016] Final Result (2st attempt) Hình của Tuấn Vũ Minh Tuấn Vũ Minh 1 Tuấn Vũ Minh
Wed, 1 Mar 2017, 1:09 AM
[Fall 2016] Final Result (1st attempt) Hình của Tuấn Vũ Minh Tuấn Vũ Minh 17 Tuấn Vũ Minh
Wed, 1 Mar 2017, 1:06 AM
[Fall 2016][Redo Class] Final Result (1st attempt) Hình của Tuấn Vũ Minh Tuấn Vũ Minh 9 Tuấn Vũ Minh
Mon, 27 Feb 2017, 3:22 PM
[Spring 2016] Final Result (1st attempt) Hình của Tuấn Vũ Minh Tuấn Vũ Minh 19 Tuấn Vũ Minh
Wed, 20 Jul 2016, 3:43 PM
[Spring 2016] Final Result (2nd attempt) Hình của Tuấn Vũ Minh Tuấn Vũ Minh 10 Tuấn Vũ Minh
Tue, 19 Jul 2016, 11:27 PM
[Spring 2016][Redo Class] Final Result (1st attempt) Hình của Tuấn Vũ Minh Tuấn Vũ Minh 11 Tuấn Vũ Minh
Mon, 6 Jun 2016, 4:00 PM
[Spring 2016][Redo Class] Final Result (2st attempt) Hình của Tuấn Vũ Minh Tuấn Vũ Minh 2 Tuấn Vũ Minh
Mon, 6 Jun 2016, 3:57 PM
[Fall 2015] Final Result (2nd attempt) Hình của Tuấn Vũ Minh Tuấn Vũ Minh 13 Tuấn Vũ Minh
Mon, 29 Feb 2016, 11:02 AM
[Fall 2015] Final Result (1st attempt) Hình của Tuấn Vũ Minh Tuấn Vũ Minh 23 Tuấn Vũ Minh
Wed, 3 Feb 2016, 12:32 AM
Spring 2014 Final Result (Exam Retaking) Hình của Tuấn Vũ Minh Tuấn Vũ Minh 0 Tuấn Vũ Minh
Sun, 8 Nov 2015, 11:55 PM
Spring 2014 Final Result Hình của Tuấn Vũ Minh Tuấn Vũ Minh 0 Tuấn Vũ Minh
Sun, 8 Nov 2015, 11:51 PM