Research & Development

Research and development activities


DiscussionStarted byRepliesLast post
Thông báo về Hội thảo khoa học Sinh viên năm 2022 Picture of Nguyệt Đinh Thị Minh Nguyệt Đinh Thị Minh 0 Nguyệt Đinh Thị Minh
Tue, 24 May 2022, 11:19 AM
Thư mời viết bài cho hội thảo khoa học sinh viên 2022 Picture of Nguyệt Đinh Thị Minh Nguyệt Đinh Thị Minh 0 Nguyệt Đinh Thị Minh
Tue, 26 Apr 2022, 8:03 AM
Hội thảo khoa học “Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, kỹ năng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ và công bố khoa học trong nước và quốc tế”. Picture of Nguyệt Đinh Thị Minh Nguyệt Đinh Thị Minh 0 Nguyệt Đinh Thị Minh
Mon, 27 Dec 2021, 4:31 PM
STK sinh viên nhận giải HTKHSV Picture of Nguyệt Đinh Thị Minh Nguyệt Đinh Thị Minh 0 Nguyệt Đinh Thị Minh
Tue, 28 Sep 2021, 3:35 PM
Giải thưởng và nhuận bút hội thảo khoa học sinh viên năm 2021 Picture of Nguyệt Đinh Thị Minh Nguyệt Đinh Thị Minh 0 Nguyệt Đinh Thị Minh
Mon, 27 Sep 2021, 9:50 AM
Kỷ yếu hội thảo khoa học sinh viên 2021 Picture of Nguyệt Đinh Thị Minh Nguyệt Đinh Thị Minh 0 Nguyệt Đinh Thị Minh
Thu, 27 May 2021, 2:10 AM
Thư mời tham dự HTKH Sinh viên 2021 Picture of Nguyệt Đinh Thị Minh Nguyệt Đinh Thị Minh 0 Nguyệt Đinh Thị Minh
Mon, 24 May 2021, 8:33 AM
Danh mục bài đăng và lịch trình tổ chức HTKH SV 2021 Picture of Nguyệt Đinh Thị Minh Nguyệt Đinh Thị Minh 0 Nguyệt Đinh Thị Minh
Mon, 24 May 2021, 8:30 AM
Thư mời viết bài cho hội thảo khoa học sinh viên 2021 Picture of Nguyệt Đinh Thị Minh Nguyệt Đinh Thị Minh 0 Nguyệt Đinh Thị Minh
Sat, 17 Apr 2021, 9:22 AM
Exploitation plan for problem-based learning laboratory Picture of Nguyệt Đinh Thị Minh Nguyệt Đinh Thị Minh 0 Nguyệt Đinh Thị Minh
Thu, 17 Dec 2020, 11:50 PM
Thông báo về việc trao tặng giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2019-2020 Picture of Nguyệt Đinh Thị Minh Nguyệt Đinh Thị Minh 0 Nguyệt Đinh Thị Minh
Thu, 26 Nov 2020, 9:25 PM
Kỷ yếu khoa học sinh viên 2020 Picture of Nguyệt Đinh Thị Minh Nguyệt Đinh Thị Minh 0 Nguyệt Đinh Thị Minh
Fri, 3 Jul 2020, 10:31 PM
Thư mời tham dự hội thảo khoa học sinh viên khoa Công nghệ thông tin năm 2020 Picture of Nguyệt Đinh Thị Minh Nguyệt Đinh Thị Minh 0 Nguyệt Đinh Thị Minh
Thu, 2 Jul 2020, 11:18 AM
Danh sách bài đăng và chương trình hội thảo khoa học sinh viên 2020 Picture of Nguyệt Đinh Thị Minh Nguyệt Đinh Thị Minh 0 Nguyệt Đinh Thị Minh
Thu, 25 Jun 2020, 9:32 AM
Thư mời tham gia hội thảo khoa học sinh viên cấp trường Picture of Nguyệt Đinh Thị Minh Nguyệt Đinh Thị Minh 0 Nguyệt Đinh Thị Minh
Wed, 3 Jun 2020, 8:09 AM
Kỷ yếu hội thảo khoa học giáo viên 2020 Picture of Nguyệt Đinh Thị Minh Nguyệt Đinh Thị Minh 0 Nguyệt Đinh Thị Minh
Fri, 22 May 2020, 10:42 AM
Hội thảo khoa học giáo viên 2019 Picture of Nguyệt Đinh Thị Minh Nguyệt Đinh Thị Minh 2 Nguyệt Đinh Thị Minh
Fri, 22 May 2020, 10:40 AM
ALIEN fourth meeting in Hanoi Picture of Nguyệt Đinh Thị Minh Nguyệt Đinh Thị Minh 0 Nguyệt Đinh Thị Minh
Sat, 16 May 2020, 11:16 PM
V/v nhận tiền nhuận bút hội thảo khoa học sinh viên năm 2019 Picture of Nguyệt Đinh Thị Minh Nguyệt Đinh Thị Minh 0 Nguyệt Đinh Thị Minh
Fri, 30 Aug 2019, 9:37 AM
Thư mời tham dự hội thảo khoa học sinh viên năm 2019 Picture of Nguyệt Đinh Thị Minh Nguyệt Đinh Thị Minh 0 Nguyệt Đinh Thị Minh
Wed, 22 May 2019, 1:54 PM
Danh sách bài báo gửi HTKH Sinh viên 2019 bị từ chối Picture of Nguyệt Đinh Thị Minh Nguyệt Đinh Thị Minh 0 Nguyệt Đinh Thị Minh
Wed, 22 May 2019, 1:48 PM
Viết tóm tắt cho bài báo gửi hội thảo khoa học sinh viên Picture of Nguyệt Đinh Thị Minh Nguyệt Đinh Thị Minh 0 Nguyệt Đinh Thị Minh
Thu, 16 May 2019, 9:28 AM
Gia hạn thêm thời gian nộp tóm tắt bài bảo gửi HTKH SV Picture of Nguyệt Đinh Thị Minh Nguyệt Đinh Thị Minh 0 Nguyệt Đinh Thị Minh
Tue, 7 May 2019, 8:56 AM
V/v đăng ký hội thảo khoa học sinh viên (Call for papers) Picture of Nguyệt Đinh Thị Minh Nguyệt Đinh Thị Minh 0 Nguyệt Đinh Thị Minh
Thu, 18 Apr 2019, 8:52 AM
[SCICT2018] Conference Invitation Picture of Tuấn Vũ Minh Tuấn Vũ Minh 0 Tuấn Vũ Minh
Fri, 25 May 2018, 8:13 AM
[SCICT 2018] Call for papers Picture of Tuấn Vũ Minh Tuấn Vũ Minh 0 Tuấn Vũ Minh
Sat, 14 Apr 2018, 9:43 AM
SCICT 2017 Awards Picture of Tuấn Vũ Minh Tuấn Vũ Minh 0 Tuấn Vũ Minh
Sun, 14 Jan 2018, 4:50 PM
SCICT 2017 Invitaion Picture of Tuấn Vũ Minh Tuấn Vũ Minh 0 Tuấn Vũ Minh
Thu, 25 May 2017, 9:01 AM
HANU-KOSEN JOINT CONFERENCE ON GLOBAL NETWORK IN A CROSS-CULTURAL ENVIRONMENT 2016 (HKJC 2016) Picture of Tuấn Vũ Minh Tuấn Vũ Minh 0 Tuấn Vũ Minh
Thu, 8 Dec 2016, 11:39 PM
Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học 2017 Picture of Tuấn Vũ Minh Tuấn Vũ Minh 0 Tuấn Vũ Minh
Mon, 26 Sep 2016, 10:35 PM
Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka Picture of Tuấn Vũ Minh Tuấn Vũ Minh 0 Tuấn Vũ Minh
Tue, 19 Jul 2016, 11:33 PM
SCICT 2015 Awards Picture of Tuấn Vũ Minh Tuấn Vũ Minh 0 Tuấn Vũ Minh
Wed, 11 Nov 2015, 2:13 PM