Research & Development

Research and development activities


DiscussionStarted byRepliesLast post
STK sinh viên nhận giải HTKHSV Picture of Nguyệt Đinh Thị Minh Nguyệt Đinh Thị Minh 0 Nguyệt Đinh Thị Minh
Tue, 28 Sep 2021, 3:35 PM
Giải thưởng và nhuận bút hội thảo khoa học sinh viên năm 2021 Picture of Nguyệt Đinh Thị Minh Nguyệt Đinh Thị Minh 0 Nguyệt Đinh Thị Minh
Mon, 27 Sep 2021, 9:50 AM
Kỷ yếu hội thảo khoa học sinh viên 2021 Picture of Nguyệt Đinh Thị Minh Nguyệt Đinh Thị Minh 0 Nguyệt Đinh Thị Minh
Thu, 27 May 2021, 2:10 AM
Thư mời tham dự HTKH Sinh viên 2021 Picture of Nguyệt Đinh Thị Minh Nguyệt Đinh Thị Minh 0 Nguyệt Đinh Thị Minh
Mon, 24 May 2021, 8:33 AM
Danh mục bài đăng và lịch trình tổ chức HTKH SV 2021 Picture of Nguyệt Đinh Thị Minh Nguyệt Đinh Thị Minh 0 Nguyệt Đinh Thị Minh
Mon, 24 May 2021, 8:30 AM
Thư mời viết bài cho hội thảo khoa học sinh viên 2021 Picture of Nguyệt Đinh Thị Minh Nguyệt Đinh Thị Minh 0 Nguyệt Đinh Thị Minh
Sat, 17 Apr 2021, 9:22 AM
Exploitation plan for problem-based learning laboratory Picture of Nguyệt Đinh Thị Minh Nguyệt Đinh Thị Minh 0 Nguyệt Đinh Thị Minh
Thu, 17 Dec 2020, 11:50 PM
Thông báo về việc trao tặng giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2019-2020 Picture of Nguyệt Đinh Thị Minh Nguyệt Đinh Thị Minh 0 Nguyệt Đinh Thị Minh
Thu, 26 Nov 2020, 9:25 PM
Kỷ yếu khoa học sinh viên 2020 Picture of Nguyệt Đinh Thị Minh Nguyệt Đinh Thị Minh 0 Nguyệt Đinh Thị Minh
Fri, 3 Jul 2020, 10:31 PM
Thư mời tham dự hội thảo khoa học sinh viên khoa Công nghệ thông tin năm 2020 Picture of Nguyệt Đinh Thị Minh Nguyệt Đinh Thị Minh 0 Nguyệt Đinh Thị Minh
Thu, 2 Jul 2020, 11:18 AM
Danh sách bài đăng và chương trình hội thảo khoa học sinh viên 2020 Picture of Nguyệt Đinh Thị Minh Nguyệt Đinh Thị Minh 0 Nguyệt Đinh Thị Minh
Thu, 25 Jun 2020, 9:32 AM
Thư mời tham gia hội thảo khoa học sinh viên cấp trường Picture of Nguyệt Đinh Thị Minh Nguyệt Đinh Thị Minh 0 Nguyệt Đinh Thị Minh
Wed, 3 Jun 2020, 8:09 AM
Kỷ yếu hội thảo khoa học giáo viên 2020 Picture of Nguyệt Đinh Thị Minh Nguyệt Đinh Thị Minh 0 Nguyệt Đinh Thị Minh
Fri, 22 May 2020, 10:42 AM
Hội thảo khoa học giáo viên 2019 Picture of Nguyệt Đinh Thị Minh Nguyệt Đinh Thị Minh 2 Nguyệt Đinh Thị Minh
Fri, 22 May 2020, 10:40 AM
ALIEN fourth meeting in Hanoi Picture of Nguyệt Đinh Thị Minh Nguyệt Đinh Thị Minh 0 Nguyệt Đinh Thị Minh
Sat, 16 May 2020, 11:16 PM
V/v nhận tiền nhuận bút hội thảo khoa học sinh viên năm 2019 Picture of Nguyệt Đinh Thị Minh Nguyệt Đinh Thị Minh 0 Nguyệt Đinh Thị Minh
Fri, 30 Aug 2019, 9:37 AM
Thư mời tham dự hội thảo khoa học sinh viên năm 2019 Picture of Nguyệt Đinh Thị Minh Nguyệt Đinh Thị Minh 0 Nguyệt Đinh Thị Minh
Wed, 22 May 2019, 1:54 PM
Danh sách bài báo gửi HTKH Sinh viên 2019 bị từ chối Picture of Nguyệt Đinh Thị Minh Nguyệt Đinh Thị Minh 0 Nguyệt Đinh Thị Minh
Wed, 22 May 2019, 1:48 PM
Viết tóm tắt cho bài báo gửi hội thảo khoa học sinh viên Picture of Nguyệt Đinh Thị Minh Nguyệt Đinh Thị Minh 0 Nguyệt Đinh Thị Minh
Thu, 16 May 2019, 9:28 AM
Gia hạn thêm thời gian nộp tóm tắt bài bảo gửi HTKH SV Picture of Nguyệt Đinh Thị Minh Nguyệt Đinh Thị Minh 0 Nguyệt Đinh Thị Minh
Tue, 7 May 2019, 8:56 AM
V/v đăng ký hội thảo khoa học sinh viên (Call for papers) Picture of Nguyệt Đinh Thị Minh Nguyệt Đinh Thị Minh 0 Nguyệt Đinh Thị Minh
Thu, 18 Apr 2019, 8:52 AM
[SCICT2018] Conference Invitation Picture of Tuấn Vũ Minh Tuấn Vũ Minh 0 Tuấn Vũ Minh
Fri, 25 May 2018, 8:13 AM
[SCICT 2018] Call for papers Picture of Tuấn Vũ Minh Tuấn Vũ Minh 0 Tuấn Vũ Minh
Sat, 14 Apr 2018, 9:43 AM
SCICT 2017 Awards Picture of Tuấn Vũ Minh Tuấn Vũ Minh 0 Tuấn Vũ Minh
Sun, 14 Jan 2018, 4:50 PM
SCICT 2017 Invitaion Picture of Tuấn Vũ Minh Tuấn Vũ Minh 0 Tuấn Vũ Minh
Thu, 25 May 2017, 9:01 AM
HANU-KOSEN JOINT CONFERENCE ON GLOBAL NETWORK IN A CROSS-CULTURAL ENVIRONMENT 2016 (HKJC 2016) Picture of Tuấn Vũ Minh Tuấn Vũ Minh 0 Tuấn Vũ Minh
Thu, 8 Dec 2016, 11:39 PM
Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học 2017 Picture of Tuấn Vũ Minh Tuấn Vũ Minh 0 Tuấn Vũ Minh
Mon, 26 Sep 2016, 10:35 PM
Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka Picture of Tuấn Vũ Minh Tuấn Vũ Minh 0 Tuấn Vũ Minh
Tue, 19 Jul 2016, 11:33 PM
SCICT 2015 Awards Picture of Tuấn Vũ Minh Tuấn Vũ Minh 0 Tuấn Vũ Minh
Wed, 11 Nov 2015, 2:13 PM